Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình : Là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng, giao dịch, báo giá, cơ hội và số khách hàng có mua hàng trong khoảng thời gian đó.

Để xuất báo cáo thực hiện các bước sau:

Báo cáo -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo chuyển đổi tiến trình mua hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Chọn nhân viên (nếu cần) -> Chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.