Báo cáo tổng hợp công việc : Là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch.

Cách xuất báo cáo: 

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc -> Nhấn vào list phòng ban để chọn phòng ban (nếu xuất theo phòng ban) -> Nhấn vào list chọn trạng thái giao dịch (nếu muốn xuất theo từng trạng thái giao dịch) -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.