Trong một dự án có nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có nhiều công việc.