Bình luận trong công việc của dự án là nơi người phụ trách lưu lại những thông tin, những điều lưu ý của công việc, tiến độ công việc, nơi trao đổi giữa người phụ trách công việc và người quản lý

  • Thêm bình luận trong dự án

Cách 1: Nhấn vào tên tiêu đề công việc – Chuyển trạng thái công việc màn hình chuyển trạng thái hiển thị – Điền bình luận – Lưu

Cách 2: Nhấn vào tên tiêu đề công việc – Bình luận – Khi đó con trỏ chuyển sẽ tự động nhảy vào ô bình luận, điền bình luận – Lưu

Cách 3: Nhấn vào tên tiêu đề công việc –  –  Điền bình luận – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.