Lịch sử cập nhật công việc trong dự án là nơi lưu lại các hành động thêm, sửa, chuyển trạng thái… của công việc được thực hiện bởi ai, tại thời gian nào giúp cho người quản lý,người phụ trách theo dõi được những thay đổi của công việc.

Lịch sử cập nhật công việc sẽ tự sinh ra khi có hành động tác động tới công việc: thêm công việc, sửa công việc, bình luận công việc, chuyển trạng thái công việc, chuyển giao việc cho người khác….

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.