Trong một dự án có nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có nhiều công việc.

Để thêm mới dự án, người dùng chọn: Dự án – Danh sách dự án – Thêm mới hoặc Dự án – Thêm dự án, màn hình thêm mới dự án hiển thị

Điền các trường bắt buộc (* ): mã dự án, tên dự án, chủ dự án, loại dự án, các trường khác, nhấn lưu.

Dự án vừa tạo sẽ hiển thị trong bảng danh sách dự án 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.