Một dự án có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, để có thể quản lý tiến độ công việc một cách hiệu quả, người dùng chia dự án thành các giai đoạn nhỏ.

  • Thêm mới giai đoạn

Dự án – Danh sách dự án – Nhấn vào tên dự án –  –  Màn hình thêm mới giai đoạn hiển thị – Điền các trường bắt buộc (*): Mã giai đoạn, tên giai đoạn sao cho mỗi giai đoạn có mã khác nhau – Nhấn lưu

Lưu ý: Ngày bắt đầu đang để mặc định thời gian hiện tại, người dùng có thể đặt lại thời gian. Sau ngày kết thúc giai đoạn sẽ không tạo được công việc trong giai đoạn đó nữa

  • Sửa giai đoạn

Nhấn vào tên giai đoạn –  – Màn hình sửa thông tin giai đoạn hiển thị – Sửa thông tin giai đoạn – Nhấn lưu.

  • Xóa giai đoạn

Những giai đoạn không có công việc nào mới có thể xóa được. Muốn xóa giai đoạn người dùng nhấn vào tên giai đoạn –  – Màn hình xóa giai đoạn hiển thị – Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.