Công việc trong dự án là là công việc được chia đến mức nhỏ nhất, mỗi công việc chỉ được đảm đương bởi một người.

1.Thêm mới công việc trong dự án

Thêm – Màn hình thêm mới công việc hiển thị, điền các trường bắt buộc ( *) – Lưu

Lưu ý: Hạn hoàn thành của công việc sẽ được so sánh với ngày bắt đầu và kết thúc của giai đoạn.

Công việc khi thêm mới chưa chọn người phụ trách thì mọi người đều có thể nhận công việc đó để thực hiện. Nếu đã có người nhận công việc  thì người khác sẽ không nhận được nữa.

2.Sửa công việc trong dự án

Nhấn vào tên tiêu đề của công việc – Sửa – Sửa thông tin của công việc trong dự án – Lưu

Hoặc nhấn vào dòng tương ứng với công việc cần sửa – Sửa ( cuối bảng danh sách công việc ) – Sửa thông tin của công việc trong dự án – Lưu

3.Xóa công việc trong dự án

Nhấn vào tên tiêu đề của công việc –  – Xóa – Màn hình xóa công việc hiển thị nhấn xóa, có thể xóa tất cả công việc phụ  của công việc đã chọn hoặc không xóa. Nếu không xóa công việc phụ khi xóa công việc chính thì công việc phụ sẽ tự động chuyển thành công việc chính.

Hoặc nhấn vào dòng tương ứng với công việc cần xóa – Xóa ( cuối bảng danh sách công việc  ) – Nhấn vào xóa để xóa công việc trong dự án

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.