Trong module Báo giá, sau khi thêm mới báo giá, người dùng có thể sinh cơ hội, đơn hàng, hợp đồng từ báo giá đã tạo. Để sinh cơ hội, hợp đồng, đơn hàng từ báo giá đã tạo, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ thanh menu Kinh doanh, người dùng nhấn chọn Báo giá

Bước 2: Tại màn hình Báo giá, người dùng nhấn vào tên của báo giá cần sinh cơ hội/ đơn hàng/ hợp đồng

Bước 3: Tại màn hình Thông tin báo giá, người dùng nhấn tác vụ 3 chấm bên góc phải màn hình và chọn Sinh cơ hội/ Sinh đơn hàng/ Sinh hợp đồng

Sinh cơ hội: Sau khi chọn Sinh cơ hội tại tác vụ ba chấm, người dùng sẽ được đưa đến cửa sổ Thêm mới cơ hội. Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin của cơ hội cần thêm và nhấn Lưu

Sinh đơn hàng: Sau khi chọn Sinh đơn hàng tại tác vụ ba chấm, người dùng sẽ được đưa đến cửa sổ Thêm mới đơn hàng. Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin của đơn hàng cần thêm và nhấn Lưu

Sinh hợp đồng: Sau khi chọn Sinh hợp đồng tại tác vụ ba chấm, người dùng sẽ được đưa đến cửa sổ Thêm mới hợp đồng. Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin của hợp đồng cần thêm và nhấn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.