Tag: loại câu hỏi

Thêm, sửa, xóa loại câu hỏi
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2;

Loại câu hỏi là module dùng để phân loại các câu hỏi với nhau, mỗi câu hỏi có thể nằm trong nhiều loại câu hỏi. Trong module Loại cơ hỏi có các chức năng cơ bản: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm. Để thêm mới, sửa, xóa loại câu hỏi, người dùng thực hiện các […]