Để tránh mất nhiều thời gian nhập email cho mỗi lần gửi cùng một nội dung giống nhau, người dùng có thể tạo ra một mẫu email, khi gửi chỉ cần chọn mẫu và gửi đi. Để tạo mẫu email, người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing >  Email > Mẫu email

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Mẫu email > Thêm mới

– Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung mẫu email > Lưu

Người dùng có thể sử dụng các trường trộn bên Trái màn hình, khi gửi sẽ tự động lấy được dữ liệu trong phần mềm, mà không cần điền chính xác cụ thể một đối tượng, ví dụ:  Nhập nội dung là {{cus_name}}, khi gửi cho khách hàng nào thì sẽ tự động được điền tên của khách hàng đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.