Trong module Hợp đồng mua vào, người dùng có thể thêm mới hợp đồng mua vào hàng hóa. Để thêm mới hợp đồng mua vào, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng mua vào

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó:

– Số hợp đồng, Tên hợp đồng, Trạng thái, Liên hệ, Ngày bắt đầu là bắt buộc nhập hoặc chọn

– Thay thế việc nhập Giá trị hợp đồng bằng cách chọn hàng hóa

Bước 4: Nhấn nút Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.