Automation thêm mới báo giá cho phép gửi các SMS, email hoặc thông báo tới nhân viên, khách hàng, liên hệ của khách hàng gắn với báo giá khi báo giá được thêm mới thành công.

Dưới đây là các bước thao tác để thêm mới, sửa, xóa, ngừng hoạt động đối với automation thêm mới báo giá.

Bước 1: Tại màn hình Dashboard, nhấn chọn Automation

1. Thêm mới automation

Bước 2: Tại module Automation, nhấn chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập và chọn các thông tin cần thiết

Bước 3.1: Nhập tên, mô tả và chọn Hành động Thêm mới báo giá

Bước 3.2: Chọn hành động thực hiện tương ứng với mong muốn của người dùng:

  • Email: Chọn Email –> Nhập hoặc chọn các thông tin của email
  • SMS: Chọn SMS –> Nhập hoặc chọn các thông tin của SMS
  • Thông báo: Chọn Thông báo –> Nhập hoặc chọn các thông tin của thông báo

Bước 4: Nhấn Lưu

2. Sửa automation

Bước 2: Nhấn chọn Sửa tương ứng với automation muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin muốn sửa

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa automation

Bước 2: Tương tự khi sửa

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Nhấn xác nhận nếu muốn xóa, nhấn Không nếu không muốn xóa

4. Ngừng automation

Nhấn chọn Ngừng tương ứng với automation muốn ngừng hoạt động.

Sau khi chọn Ngừng thì automation này sẽ không được thực hiện nữa.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.