Biểu đồ thanh toán công ty thể hiện tất cả số tiền được thanh toán hợp đồng ở trạng thái Đã xác nhận trong khoảng thời gian được chọn. Thanh toán có thể bằng Phiếu chi hoặc Chuyển khoản.

Muốn dashboard hiển thị dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn người dùng nhấn chọn khoảng thời gian theo mong muốn. Có các khoảng thời gian: 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, tháng hiện tại.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.