Biểu đồ thanh toán nhân viên gồm 2 biểu đồ nhỏ, đó là biểu đồ doanh thu và biểu đồ thanh toán.

Biểu đồ doanh thu được tính trên doanh thu hợp đồng có tính toán công nợ của nhân viên trong khoảng thời gian được chọn. Hợp đồng có tính toán công nợ được xét trong module Trạng thái hợp đồng.

Biểu đồ thanh toán được tính trên thanh toán hợp đồng đã xác nhận của nhân viên trong khoảng thời gian được chọn. Thanh toán hợp đồng có thể bằng phiếu chu hoặc chuyển khoản.

Muốn biểu đồ hiển thị dữ liệu theo các khoảng thời gian, người dùng nhấn chọn khoảng thời gian mong muốn.

Muốn biểu đồ hiển thị dữ liệu theo thanh toán hoặc doanh thu, người dùng nhấn chọn tên biểu đồ theo mong muốn.

Muốn xem thêm biểu đồ thanh toán hoặc doanh thu của các nhân viên khác, người dùng nhấn chọn Previous hoặc Next.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.