Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

1. Thêm mới trạng thái hợp đồng

Bước 1: Vào module Trạng thái hợp đồng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các trường cần thiết. Trong đó:

– Tên trạng thái là bắt buộc nhập

– Tính toán công nợ: tức là nếu tích chọn thì hợp đồng khi ở trạng thái này sẽ có tính toán công nợ

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa trạng thái hợp đồng

Bước 1: Vào module Trạng thái hợp đồng

Bước 2: Nhấn link Sửa tương ứng với trạng thái muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin muốn thay đổi

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa trạng thái hợp đồng

Bước 1: Vào module Trạng thái hợp đồng

Bước 2: Nhấn chọn link Sửa tương ứng với trạng thái muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.