Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

1. Thêm mới trạng thái hợp đồng

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Trạng thái hợp đồng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Trạng thái hợp đồng > chọn Thêm mới

– Bước 3: Nhập thông tin Trạng thái hợp đồng > Lưu

  • Tên trạng thái là bắt buộc nhập
  • Mô tả thông tin chi tiết
  • Tính toán công nợ: Nếu tích chọn thì hợp đồng khi ở trạng thái này sẽ có tính toán công nợ

2. Sửa trạng thái hợp đồng

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Trạng thái hợp đồng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Trạng thái hợp đồng > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

3. Xóa trạng thái hợp đồng

– Bước 1: Tại màn Sửa trạng thái hợp đồng > chọn Xóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Không để hủy hành động xóa

Lưu ý: Trạng thái hợp đồng luôn gắn liền với các hợp đồng tồn tại trên hệ thống nên để xóa được trạng thái hợp đồng thì cần xóa hợp đồng thuộc trạng thái hợp đồng đó trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.