Nhóm quyền dùng để phân quyền cho một hay nhiều phòng ban. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho các phòng ban khác nhau.

1. Thêm mới nhóm quyền

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nhóm quyền

– Bước 2: Tại màn hình danh sách nhóm quyền > Thêm mới

– Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc và tích chọn quyền mong muốn > Lưu

2. Sửa nhóm quyền

– Bước 1: Tại màn hình danh sách nhóm quyền > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình sửa nhóm quyền người dùng điền các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật

3. Xóa nhóm quyền

– Bước 1: Tại màn hình danh sách nhóm quyền > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình sửa nhóm quyền > Xóa

– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.