Nhóm quyền dùng để phân quyền cho một hay nhiều phòng ban. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho các phòng ban khác nhau.

1, Thêm mới nhóm quyền

Các bước thêm mới nhóm quyền như sau:

 • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Vào chức năng nhóm quyền.

 • Bước 2: Click vào biểu tượng thêm mới.

 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc ( Có dấu *) và tích chọn quyền mong muốn.
 • Bước 4: Click vào button lưu.

Nhóm quyền được thêm mới vào hệ thống.

2, Sửa nhóm quyền

Để có thể sử các thông tin hay thay đổi thông tin của một nhóm quyền người dùng có thể thực hiện các bước như sau:

 • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Vào chức năng nhóm quyền.

 • Bước 2: Tại giao diện danh sách nhóm quyền -> Click vào hành động sửa tại nhóm quyền người dùng muốn sửa.

 • Bước 3: Tại giao diện sửa nhóm quyền -> Người dùng có thể thay đổi tên, thông tin mô tả, chọn hoặc bỏ chọn quyền trong nhóm.

 • Bước 4: Click vào button “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa thay đổi nhóm quyền.

Thông tin nhóm quyền được sửa theo ý muốn của người dùng.

3, Xóa nhóm quyền

Để xóa nhóm quyền người dùng thực hiện các bước như sau:

 • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Vào chức năng nhóm quyền.

 • Bước 2: Tại giao diện danh sách nhóm quyền -> Click vào hành động sửa tại nhóm quyền muốn xóa.

 • Bước 3: Màn chi tiết nhóm quyền vừa chọn hiển thị, click vào button “Xóa”.

 • Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu người dùng muốn xóa click vào button xóa. Nếu không muốn xóa click vào button không. Nhóm quyền sẽ bị xóa ra khỏi hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.