Báo cáo chi tiết tồn kho là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng hàng hóa tồn kho, số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Ý nghĩa các chỉ số:

+ Số phiếu: Số phiếu nhập / số phiếu xuất tương ứng

+ Ngày: Ngày nhập phiếu nhập/ Ngày xuất phiếu xuất tương ứng

+ ĐVT: Đơn vị sản phẩm

+ Nhập – Đơn giá: Đơn giá nhập của sản phẩm

+ Nhập – Số lượng: Số lượng nhập của sản phẩm

+ Nhập – Thành tiền: Số lương * Đơn giá – Chiết khấu + Thuế ( Đối với phiếu trả hàng trong hợp đồng bán ra sẽ có chiết khấu )

+ Nhập – Lý do nhập: Ghi chú phiếu nhập

+ Nhập – Người tạo: Người tạo phiếu nhập

+ Nhập – Kho nhập: Kho nhập

+ Xuất – Đơn giá: Đơn giá xuất của sản phẩm

+ Xuất – Số lượng: Số lượng xuất của sản phẩm

+ Xuất – Thành tiền: Số lượng * Đơn giá – Chiết khấu  + Thuế ( Đối với phiếu trả hàng trong hợp đồng mua vào sẽ có chiết khấu)

+ Xuất – Lý do xuất: Ghi chú phiếu xuất

+ Xuất – Người tạo: Người tạo phiếu xuất

+ Xuất – Kho xuất: Kho xuất

+ Tồn kho – Số lượng đầu kỳ: Số lượng hàng hóa tồn trước thời điểm tìm kiếm

+ Thành tiền đầu kỳ: Số lượng tồn đầu kỳ * đơn giá xuất trong module sản phẩm

+ Tồn kho – Số lượng cuối kỳ: Số lượng đầu kỳ +  Tổng nhập trong thời gian tìm kiếm

+ Thành tiền cuối kỳ: Số lượng tồn cuối kỳ * đơn giá xuất trong module sản phẩm

 

Các bước thực hiện xuất Báo cáo chi tiết xuất nhập tồn

  • Bước 1. Vào chức năng Báo cáo chi tiết  xuất nhập tồn

 

  • Bước 2:  Tại giao diện chính, người dùng có thể điền / Chọn tất cả các trường  hoặc chỉ cần chọn trường bắt buộc là Thời gian.

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng người dùng muốn xuất ra