Trạng thái công việc trong dự án giúp cho người quản lý, người phụ trách công việc kiểm soát được tiến độ công việc của nhân viên, cá nhân, tra cứu được những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đang đợi,…

Chuyển trạng thái công việc trong dự án

Cách 1:

Bước 1: Quản trị => Dự án => Click tên dự án cần chuyển trạng thái công việc

Bước 2: Màn hình chi tiết dự án hiển thị => Chọn công việc cần chuyển trạng thái

Bước 3: Màn hình chi tiết công việc vừa chọn hiển thị => Bấm chọn “Chuyển trạng thái => Chọn trạng thái

Bước 4: Popup “Chuyển trạng thái” hiển thị => Nhập bình luận (không bắt buộc) => Bấm “Thực hiện” để lưu lại trạng thái vừa thay đổi.

Cách 2:

Khi tới hạn hoàn thành công việc trong dự án, công việc cần thực hiện và chuyển trạng thái công việc sẽ hiển thị ở mục “Công việc của tôi”, người dùng sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Tại thanh menu, chọn Quản trị => Chọn Công việc của tôi

Bước 2: Giao diện công việc dự án hiển thị ở 5 trạng thái: Chưa thực hiện, đang thực hiện, đang đợi, đã giải quyết, đã hoàn thành.


Bước 3: Chọn công việc cần chuyển trạng thái:

Bước 4: Giao diện chi tiết công việc dự án vừa chọn hiển thị => Chọn “Chuyển trạng thái” => Chọn trạng thái cần chuyển


Bước 5: Popup chuyển trạng thái hiển thị => Nhập bình luận (không bắt buộc), bấm “Thực hiện” để lưu lại trạng thái vừa thay đổi.