Lick sử check in ghi lại tất cả thông tin như : địa điểm , thời gian, nhân viên , khách hàng, ảnh …

Xuất lịch sử check in là xuất ra thông tin của mỗi lần check in của khách hàng.

Các bước xuất lick sử check in như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng định vị -> Click chức năng định vị.

  • Bước 2: Tại giao danh sách định vị -> Ckick vào các ô tích tại các lịch sử mong muốn.

 

  • Bước 3:  Click vào button xuất lịch sử check in.

  • Bước 4: Click vào xuất PDF, Xuất word , Xuất excel.

Tất cả các lick sử đã chọn sẽ được xuất ra theo đúng định dạng mong muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.