1. Mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng: Chức năng  này cho phép ghi chú thông tin cần thiết bao gồm file đính kèm và nội dung trong mỗi hoạt động.

  • Để quản lý Ghi chú, người dùng vào Module Contact ( Lead, Customer, Deal)–>  Click vào Name trong List của Module–> Tại chi tiết của mỗi Module đều có Ghi chú

VD: Hướng dẫn Thêm mới/ Sửa/ Xóa Ghi chú trong Lead (tiềm năng)

( Đối với Module Contact, Customer, Deal thực hiên tương tự Module Lead)

 

Để truy cập chức năng Ghi chú, thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập tài khoản User–> Click module Tiềm năng
  2. Từ Danh sách tiềm năng–> Click vào Name Tiềm năng muốn Thêm/ sửa/ xóa

 

Hình 1

  • Màn hình sẽ hiển thị giao diện như sau:

Hình 2

2. Thêm ghi chú

Thêm Ghi chú: Để thêm mới Ghi chú, click vào “Thêm Ghi chú”, nhập thông tin cần Ghi chú–>Click “Lưu” để lưu Ghi chú hoặc click “Hủy” để hủy bỏ thao tác Thêm Ghi chú

Lưu ý:

  • Phần Ghi chú Không có trường bắt buộc nhập, tuy nhiên yêu cầu nhập ít nhất 1 trong 2 trường Tiêu đề hoặc nội dung Ghi chú
  • File đính kèm có dung lương cho phép tối đa là 4Mb

Hình 3

3. Sửa ghi chú

– Sửa Ghi chú: Để sửa Ghi chú, trỏ chuột vào Ghi chú muốn sửa –>Click vào biểu tượng  –>Nhập nội dung , tiêu đề hoặc tải thêm file đính kèm Ghi chú cần thay đổi–>Click “ Lưu” để lưu hoặc click “ Hủy” đển hủy bỏ thao tác sửa

4. Xóa ghi chú

– Xóa Ghi chú: Để xóa Ghi chú, trỏ chuột vào Ghi chú muốn sửa–> Click vào biểu tượng   –> Màn hình sẽ hiển thị Popup như hình 4. Click “Xóa” để xóa Ghi chú hoặc click “ Hủy’ để hủy bỏ thao tác xóa

Hình 4

5. Quản lý file đính kèm của Note

File đính kèm của Note được chia làm 2 loại:

  • Loại 1: File ảnh

Đối với file đính kèm dạng ảnh, có 3 chức năng: Xem, tải về, xóa

  • Loại 2: Các file khác

Các file khác chỉ có 2 chức năng tải về và xóa

Hình 5