Trong module Phiếu nhập, người dùng sau khi tạo phiếu nhập có thể in phiếu đó ra các định dạng khác nhau. Để in phiếu nhập, người dùng có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

1. Cách 1: In tại màn hình chính

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn chọn In tương ứng với phiếu nhập muốn in

Bước 3: Chọn chi nhánh (nếu có)

Bước 4: Nhấn nút tương ứng với định dạng mong muốn

Sau khi nhấn chọn nút xuất theo từng định dạng, hệ thống sẽ tải xuống file theo đúng định dạng đã chọn.

 

2. Cách 2: In trong màn hình chi tiết

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn chọn Số phiếu tương ứng với phiếu nhập muốn in

Bước 3: Nhấn nút In

Bước 4: Chọn chi nhánh (nếu có)

Bước 5: Nhấn nút tương ứng với định dạng mong muốn

Sau khi nhấn chọn nút xuất theo từng định dạng, hệ thống sẽ tải xuống file theo đúng định dạng đã chọn.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.