Xuất khẩu hợp đồng: Xuất danh sách hợp đồng ra theo bản mẫu, sau đó người dùng có thể tải về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết số lượng hợp đồng, công nợ của hợp đồng và trạng thái của hợp đồng.

Các bước xuất khẩu hợp đồng:

Bước 1: Vào Kinh doanh-> Hợp đồng bán ra

Bước 2: Tích chọn vào những hợp đồng muốn xuất ra

Bước 3: Chọn Xuất khẩu hợp đồng

Khi đó tất các các hợp đồng được tích chọn sẽ được xuất ra file excel.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.