Thay vì nhập khẩu nhiều lần các hợp đồng trên phần mềm, tính năng Nhập khẩu hợp đồng cho phép nhập khẩu các hợp đồng 1 lần bằng file excel. Để nhập khẩu hợp đồng bán ra, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra

Bước 2: Nhấn chọn Nhập khẩu hợp đồng

Bước 3: Chọn file nhập khẩu

Nếu người dùng chưa có mẫu file nhập khẩu có thể nhấn vào link Lấy mẫu nhập khẩu để tải xuống  file mẫu.

Bước 4: Chọn các tiêu chí khi nhập khẩu. Trong đó:

– Bản ghi trùng: Khi nhập khẩu hợp đồng, nếu Mã hợp đồng bị trùng và chọn:

  • Bỏ qua: hợp đồng bị trùng mã sẽ không được  nhập khẩu
  • Ghi đè: hợp đồng bị trùng mã sẽ thay thế cho hợp đồng cũ

– Khách hàng không tồn tại: Khi nhập khẩu hợp đồng, nếu khách hàng chưa có trên hệ thống và chọn:

  • Bỏ qua: hợp đồng chứa khách hàng này không được nhập khẩu
  • Tạo mới: hợp đồng được nhập khẩu và khách hàng trong hợp đồng được thêm mới trên hệ thống

– Hàng hóa không tồn tại: Khi nhập khẩu hàng hóa, nếu khách hàng chưa có trên hệ thống và chọn:

  • Bỏ qua: hợp đồng chứa khách hàng này không được nhập khẩu
  • Tạo mới: hợp đồng được nhập khẩu và hàng hóa trong hợp đồng được thêm mới trên hệ thống

Bước 5: Nhấn nút Nhập khẩu/ Làm mới

– Nhập khẩu: Nhập khẩu file hợp đồng vừa chọn

– Làm mới: Làm mới lại trang

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.