Nhằm tiết kiệm thời gian người dùng có thể nhập hàng loạt khách hàng lên hệ thống từ file excel thay vì thêm mới từng khách hàng

Để sử dụng tính năng nhập khẩu khách hàng, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Khách hàng – Khách hàng – Nhấn biểu tượng …

  • Bước 2: Chọn nhập khẩu khách hàng

  • Bước 3: Tải file nhập khẩu xuống. Để có thể nhập khẩu khách hàng, người dùng cần tải mẫu nhập khẩu từ trên phần mềm về máy để điền thông tin khách hàng của doanh nghiệp vào file theo mẫu.

  • Bước 4: Điền thông tin và nhập khẩu

Điền thông tin khách hàng vào file excel vừa tải xuống – Chọn loại nhập khẩu: nhập khẩu theo mẫu hoặc nhập khẩu theo key – Chọn tệp vừa chỉnh sửa – Nhập khẩu

Sự khác biệt giữa nhập khẩu theo mẫu và nhập khẩu theo key

Nhập khẩu theo mẫu là giữ nguyên file excel nhập khẩu khách hàng chỉ điền thông tin khách hàng, trường nào không sử dụng thì bỏ trống.

Nhập khẩu theo key là giữ lại những cột cần dùng, những cột không dùng có thể xóa đi

Lưu ý: Nếu nhập khẩu theo key hay nhập khẩu theo mẫu, loại khách hàng bắt buộc phải bắt đầu từ cột AD, file dữ liệu khách hàng bắt buộc phải thuộc sheet 1 của excel.

Nhập khẩu khách hàng với mã khách hàng trùng

Chọn Bản ghi trùng – Bỏ qua: thông tin khách hàng sẽ không thay đổi

Chọn Bản ghi trùng – Ghi đè, loại nhóm khách hàng thêm mới: thông tin khách hàng sẽ thay đổi, loại nhóm khách hàng sẽ được thêm vào khách hàng ( Số lượng loại nhóm khách hàng tăng lên gồm nhóm khách hàng cũ và nhóm khách hàng mới )

Chọn Bản ghi trùng – Ghi đè, loại nhóm khách hàng xóa loại nhóm cũ: thông tin khách hàng sẽ thay đổi, loại nhóm khách hàng cũ sẽ bị xóa thay bằng loại nhóm khách hàng mới.

Chọn Liên hệ – Thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng

Chọn Liên hệ – Bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.