Nhằm tiết kiệm thời gian người dùng có thể nhập hàng loạt khách hàng lên hệ thống từ file excel thay vì thêm mới từng khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách khách hàng > chọn biểu tượng (…) > Nhập khẩu khách hàng

– Bước 3: Click Lấy mẫu nhập khẩu để tải file mẫu xuống, người dùng cần nhập thông tin của khách hàng vào file mẫu này

– Bước 4: Điền thông tin khách hàng vào file dữ liệu

– Bước 5: Chọn tệp để tải file dữ liệu lên > Nhập khẩu

Lưu ý: Nếu nhập khẩu theo key hay nhập khẩu theo mẫu, loại khách hàng bắt buộc phải bắt đầu từ cột AD, file dữ liệu khách hàng bắt buộc phải thuộc sheet 1 của excel

Nhập khẩu khách hàng với mã khách hàng trùng

Chọn Bản ghi trùng – Bỏ qua: Thông tin khách hàng sẽ không thay đổi

Chọn Bản ghi trùng – Ghi đè, loại nhóm khách hàng thêm mới: thông tin khách hàng sẽ thay đổi, loại nhóm khách hàng sẽ được thêm vào khách hàng ( Số lượng loại nhóm khách hàng tăng lên gồm nhóm khách hàng cũ và nhóm khách hàng mới )

Chọn Bản ghi trùng – Ghi đè, loại nhóm khách hàng xóa loại nhóm cũ: thông tin khách hàng sẽ thay đổi, loại nhóm khách hàng cũ sẽ bị xóa thay bằng loại nhóm khách hàng mới.

Chọn Liên hệ – Thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng

Chọn Liên hệ – Bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.