Gửi SMS cho khách hàng có nhiều cách thực hiện, nhưng để gửi SMS cho 1 hoặc nhiều khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Chọn khách hàng muốn gửi SMS

– Bước 3: Chọn Gửi SMS

– Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết để gửi sms > Gửi sms cho khách hàng

  • Nội dung sms có thể chọn bằng cách nhấn nút Mẫu sms và chọn mẫu sms mong muốn

Tại đây người dùng cũng có thể chọn Liên hệ để gửi cho Liên hệ khách hàng

  • Popup Lọc liên hệ hiển thị > tích chọn liên hệ cần gửi > Chọn liên hệ

  • Sau đó, người dùng chọn Gửi sms cho LH để gửi cho những liên hệ vừa chọn

Ngoài ra, người dùng có thể gửi sms cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tích vào các khách hàng cần gửi sms > chọn Gửi sms

Lưu ý: Khách hàng cần phải có thông tin số di động

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để gửi sms > Gửi sms cho khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.