1. Xuất khẩu Tiềm năng

1.1 Xuất khẩu toàn bộ tiềm năng

Chọn Tiềm năng  -> Nhấn vào biểu tượng  -> Chọn xuất khẩu để xuất khẩu toàn bộ tiềm năng có trong hệ thống

1.2 Xuất khẩu theo danh sách tiềm năng được chọn

Chọn tiềm năng -> Tích chọn  tiềm  năng -> Nhấn vào biểu tượng  -> Xuất khẩu

2. Xuất khẩu khách hàng

2.1 Xuất khẩu toàn bộ khách hàng

Chọn Khách hàng -> Nhấn vào biểu tượng  -> Xuất khẩu

2.2 Xuất khẩu theo danh sách khách hàng  được chọn

Chọn khách hàng -> Tích chọn  khách hàng -> Nhấn vào biểu tượng  -> Xuất khẩu

3. Xuất  khẩu liên hệ

*Nhấn vào biểu tượng  -> Chọn liên hệ

3.1 Xuất khẩu toàn bộ liên hệ

Nhấn vào biểu tượng -> Chọn Xuất khẩu

3. 2 Xuất khẩu theo danh sách liên hệ được chọn

Tích chọn liên hệ -> Nhấn vào biểu tượng -> Xuất khẩu

4.  Xuất khẩu sản phẩm

*Nhấn vào biểu tượng  -> Chọn sản phẩm

4.1 Xuất khẩu toàn bộ sản phẩm

4.2 Xuất khẩu theo danh sách hàng hóa được chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.