1. Tổng quan

Mỗi tiềm năng có thể tạo nhiều Công việc. Để tạo công việc cho 1 tiềm năng, thực hiện lần lượt như sau :

B1. Đăng nhập hệ thống à kích chọn module Tiềm năng

B2. Kích chọn chi tiết 1 tiềm năng như hình 1

Hình 1

B3. Màn hình hiển thị Giao diện chi tiết Tiềm năng, di chuột xuống cuối trang chi tiết giao diện hiển thị như hình 2

Hình 2

2. Thêm mới công việc

Thêm mới : Kích chọn nút Thêm mới, màn hình hiển thị giao diện như hình 3. Nhập thông tin các trường, kích chọn Lưu để Thêm mới công việc, hoặc kích chọn Hủy để hủy bỏ thao tác Thêm mới.

Hình 3

Lưu ý :

  • Các trường gạch đỏ là trường bắt buộc : Bao gồm trường Chủ sở hữu và trường Tiêu đề
  • Trường Ngày kết thúc phải bằng hoặc lớn hơn Ngày bắt đầu

Sau khi lưu Task, màn hình hiển thị giao diện chi tiết Task như hình 4

HÌnh 4

 Khi kích nút Đóng công việc, màn hình hiển thị popup như hình 13, kích nút “Đồng ý” để chuyển Công việc qua trạng thái Hoàn thành, hoặc nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác

Hình 5

3. Sửa Công việc

Sửa Task: Kích nút  màn hình hiện ra giao diện như  hình 6. Thông tin các trường và chức năng các button giống như phần thêm Task.

Hình 6