Tag: điểm tiềm năng

Điểm tiềm năng
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Dựa vào điểm tiềm năng của khách hàng, nhân viên kinh doanh dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên chăm sóc, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để đưa ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng. Thiết lập xếp hạng […]