Dựa vào điểm tiềm năng của khách hàng, nhân viên kinh doanh dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên chăm sóc, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để đưa ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng.

Thiết lập xếp hạng tiềm năng giúp anh/chị có thể lọc khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng.

A.Thiết lập điểm tiềm năng cho khách hàng

Để thiết lập xếp hạng tiềm năng theo Điểm tiềm năng, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

 1. Chọn Khách hàng
 2. Chọn Thao tác
 3. Chọn Thiết lập xếp hạng tiềm năng

 1. Đặt số điểm của khách hàng tối thiểu để đạt được 1 sao, 2 sao,… 5 sao, nhấn Cập nhật.

B.Cài đặt điểm tiềm năng.

Cài đặt điểm tiềm năng theo Loại giao dịch, Nhóm khách hàng, Điểm tiềm năng.

1. Theo Nhóm khách hàng.

Anh/ chị tạo nhóm khách hàng thiết lập số điểm khi khách hàng được phân loại vào nhóm đó, theo các bước sau:

 1. Chọn biểu tượng  .
 2. Chọn Danh mục – Nhóm khách hàng.

3.Thêm mới nhóm khách hàng – điền số điểm tiềm năng – Chọn Lưu.

Ví dụ: Khách hàng thuộc Loại : Nguồn gốc – Nhóm khách hàng : Facebook; thiết lập Facebook = 5đ.

Khách hàng thuộc Nhóm khách hàng Facebook sẽ đươc 5đ.

2. Theo Điểm tiềm năng

Anh/ chị thiết lập theo điểm tiềm năng, thao tác như sau:

a.Theo giá trị báo giá

Anh/ chị thiết lập theo giá trị báo giá  như sau:

 1. Tích chọn 
 2. Chọn biểu tượng 
 3. Thiết lập Giá trị báo giá trên và điểm.
 4. Lưu.

VD: Khách hàng có báo giá có giá trị trên 15 triệu, điểm tiềm năng của khách hàng là 15 điểm.

b.Theo Số lượng báo giá.

Anh / chị  thiết lập số điểm cho một báo giá có nghĩa là khi thêm mới một báo giá gắn liền với khách hàng thì khách hàng sẽ được cộng tương ứng số điểm tiềm năng đã thiết lập trên hệ thống, anh/chị  thao tác như sau:

 1. Tích chọn hiển thị  .
 2. Thiết lập số lượng báo giá : điền Điểm cho một báo giá
 3. Chọn Lưu.

c. Theo hành động trọng email.

Thiết lập này dành cho loại email: Amazon SES. Anh/chị thiết lập hành động trong email như sau:

 1. Tích chọn.
 2. Thiết lập điểm khi có tỷ lệ Click, Open trong email.
 3. Chọn Lưu.
d. Theo trạng thái trong chiến dịch email.

Anh / chị thiết lập như sau:

 1. Tích chọn 
 2. Chọn trạng thái
 3. Chọn biểu tượng sửa
 4. Thiết lập điểm
 5. Chọn Cập nhật.

e. Theo hành động trong chiến dịch.

Anh/ chị thiết lập điểm tiềm năng theo hành động trong chiến dịch như sau:

 1. Chọn 
 2. Thiết lập điểm cho các hành động.
 3. Chọn Lưu.

f. Theo Cơ hội.

Anh/ chị thiết lập giai đoạn trong cơ hội tương ứng với số điểm tiềm năng, khi nhân viên thêm mới cơ hội và chuyển giai đoạn thì điểm tiềm năng sẽ được thêm vào tương ứng như thiết lập. Anh/chị thao tác như sau:

 1. Chọn .
 2. Chọn giai đoạn của cơ hội .
 3. Chọn biểu tượng Sửa
 4. Thiết lập điểm cho giai đoạn.
 5. Chọn Cập nhật.

g. Theo thời gian duyệt web.

Anh/chị có thể thiết lập với điều kiện hệ thống tích hợp với module Google Analytic. Khi khách hàng ghé thăm trang web của công ty, anh/chị thiết lập khách hàng ghé thăm trên bao nhiêu phút thì được cộng điểm tiềm năng. Anh/chị thao tác như sau:

 1. Chọn 
 2. Thêm mới thiết lập – chọn 
 3. Điền số phút và số điểm tiềm năng tương ứng.
 4. Chọn Lưu.

h. Theo thời gian ghé thăm trang web.

Anh/chị có thể thiết lập với điều kiện hệ thống tích hợp với module Google Analytic. Khi khách hàng ghé thăm trang web công ty, khách hàng cộng điểm tiềm năng tương ứng như thiết lập. Anh /chị thao tác như sau:

 1. Chọn .
 2. Thêm mới thiết lập – chọn 
 3. Điền đường dẫn web và số điểm tiềm năng tương ứng.
 4. Chọn Lưu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Hỗ trợ hoặc gọi 024 7300 4666 .