Tag: giá vốn hợp đồng

Giá vốn
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Mục đích sử dụng giá vốn của hàng hóa để tính lãi lỗ trong hợp đồng. Khi vào trong chi tiết hàng hóa, người dùng sẽ thấy giá vốn của hàng hóa đó. Giá vốn là tổng số tiền bỏ ra để mua hàng hóa của nhà cung cấp. I. Phương thức tính giá vốn […]