KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của nhân viên trong công ty

1.Thêm mới KPI

Bước 1: Mở rộng  –> Quản trị –> Danh sách KPI –> Thêm mới – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Điền tên KPI, Chọn loại KPI, điền thông tin mô tả

Hình 2

 

Bước 3: Thêm tiêu chí

Kích ô thêm mới  -> Hiển thị trang gồm các trường: Tiêu chí, doanh thu, ghi chú, người đùng điền đầy đủ thông tin -> kích ô “lưu” để thêm tiêu chí, kích “hủy bỏ” để không thêm tiêu chí.

Điền cột trọng số hoặc điểm cho các tiêu chí. Nếu điền trọng số thì tổng trọng số phải bằng 100 %

Tích  tương ứng với tiêu chí được tính tối đa và nhấn lưu.

Ví dụ: Tiêu chí thanh toán: 35.000.000 VNĐ được tính trọng số 40 %, hoặc 15 điểm. Khi được tích tối đa, nhân viên đạt thanh toán 40.000.000 VNĐ sẽ đạt trọng số 45, 7 % hoặc 17, 1 điểm.

Cách tính tối đa:  ( Trọng số/ thanh toán dự kiến ) * thanh toán thực tế hoặc (  Điểm / thanh toán dự kiến ) * thanh toán thực tế )

Bước 4. Nhấn ” Lưu ” để tạo KPI, ” Trở về” để không lưu và quay lại màn hình danh sách KPI.

2. Sửa KPI

Bước 1: Nhấn vào hành động sửa tương ứng với KPI cần sửa – Hình 3

Hình 3

Bước 2: Màn hình sửa KPI hiển thị, người dùng có thể sửa các trường mong muốn – Nhấn cập nhật để lưu lại thông tin sửa, nhấn trở về để quay lại màn hình trước đó và KPI không bị thay đổi

3. Xóa KPI

Bước 1: Nhấn vào hành động chi tiết tương ứng với KPI muốn xóa – Hình 4

Hình 4

Bước 2: Màn hình chi tiết KPI hiển thị, nhấn nút Xóa để xóa KPI – Hình 5

Hình 5

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ