1. Thêm mới dự án

  • Bước 1: Vào chức năng quản trị -> Chọn dự án.

  • Bước 2: Click vào button thêm mới:

  • Bước 3: Màn hình thêm mới dự án hiển thị –  Nhập thông tin hợp lệ cho các trường: Mã dự án (trường bắt buộc), tên dự án (trường bắt buộc), chọn chủ dư án (trường bắt buộc), chọn loại dự án (trường bắt buộc), khách hàng của dự án ,nhập mô tả => Nhấn button “Lưu”:

Dự án vừa thêm được hiển thị trong danh sách.

2. Sửa dự án

  • Bước 1: Vào chức năng quản trị -> Chọn dự án.

  • Bước 2: Click vào tên dự án bất kì hoặc hành động sửa tại một dự án bất kì.

  • Bước 3:  Điền thông tin muốn thay đổi => Click button “Cập nhật”

Nếu không muốn thay đổi thông tin thì click button Trở Về.

3. Xóa dự án

  • Bước 1: Vào chức năng quản trị -> Chọn Dự án.

  • Bước 2: Click vào tên dự án bất kì hoặc hành động sửa tại một dự án bất kì.

  • Bước 3: Click vào button “Xóa”

 

  • Bước 4: Tại popup xác nhận xóa => Click vào “Xóa”  nếu muốn xóa dự án. Click vào không nếu không muốn xóa.

 

Dự án vừa rồi sẽ bị xóa khỏi danh sách dự án.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.