Thêm mới, sửa , xóa giai đoạn trong dự án

  • Tại thanh menu chính, người dùng chọn Quản trị -> Dự án

Thêm mới giai đoạn

  • Bước 1: Tại màn hình Dự án, nhấn vào tên dự án muốn tạo giai đoạn

 

 

  • Bước 2 : Tại màn hình chi tiết dự án, Nhấn dấu + để thêm mới Giai đoạn
  • Tại cửa sổ Thêm mới giai đoạn, điền thông tin giai đoạn cần thiết và nhấn Lưu

 

Sửa giai đoạn

  • Tại màn hình chi tiết dự án, Nhấn chuột vào giai đoạn muốn chỉnh sửa và chọn button chỉnh sửa
  • Tại sửa sổ chỉnh sửa giai đoạn, điền thông tin cần chỉnh sửa và nhấn Lưu

 

Xóa giai đoạn

  • Tại màn hình chi tiết dự án, Nhấn chuột vào giai đoạn muốn xóa và chọn button xóa
  • Tại sửa sổ xóa giai đoạn, nhấn nút Xóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.