Thêm mới, sửa, xóa giai đoạn trong dự án

Thêm mới giai đoạn trong dự án

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng chọn Quản trị -> Dự án

  • Bước 2: Tại màn hình Dự án, nhấn vào tên dự án muốn tạo giai đoạn:

 

  • Bước 3: Tại màn hình chi tiết dự án, nhấn dấu + để thêm mới Giai đoạn => Popup thêm mới giai đoạn hiển thị, điền thông tin giai đoạn cần thiết và nhấn “Lưu”

 

Sửa giai đoạn trong dự án

  • Bước 1: Quản trị => Dự án

 

  • Bước 2: Tại màn hình dự án, nhấn chuột vào tên dự án muốn chỉnh sửa giai đoạn:

  • Bước 3:  Click chọn giai đoạn trong dự án muốn chỉnh sửa =>Click “Sửa thông tin giai đoạn” 

  • Bước 4: Popup sửa thông tin giai đoạn hiển thị: Nhập thông tin cần thay đổi => Bấm “Lưu” để lưu lại thông tin giai đoạn vừa chỉnh sửa. 

 

 

Xóa giai đoạn trong dự án

  • Tại màn hình chi tiết dự án, Nhấn chuột vào giai đoạn muốn xóa và chọn button xóa
  • Tại sửa sổ xóa giai đoạn, nhấn nút Xóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.