Biểu mẫu là nơi upload và lưu trữ mẫu hợp đồng bán ra, mẫu hợp đồng mua vào và mẫu báo giá khách hàng tự tạo lên hệ thống dưới dạng file word và exel. 

1. Thêm mới biểu mẫu

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Biểu mẫu

– Bước 2: Màn hình danh sách biểu mẫu hiển thị > chọn Thêm mới

Lưu ý: Nếu chưa có file mẫu báo giá hoặc mẫu hợp đồng để upload, người dùng có thể tải mẫu tại giao diện chính của màn hình Biểu mẫu để tham khảo.

– Bước 3: Tại màn hình Thêm mới biểu mẫu, người dùng nhập các thông tin > Lưu

  • Upload file: File mẫu hợp đồng hoặc báo giá của khách hàng, đã được chèn thông tin key (cách điền key ở mục số 2. Hướng dẫn add key vào file biểu mẫu)

2. Hướng dẫn add key vào file biểu mẫu

Khách hàng sẽ có các biểu mẫu sử dụng riêng là các file word hoặc excel, có thể như mẫu sau:

  • Mẫu file excel

  • Mẫu file word

Việc của khách hàng là sẽ lấy các key của CRMVIET điền vào biểu mẫu, tiếp theo là tải biểu mẫu lên như ở mục 1. Thêm mới biểu mẫu và sau đó sẽ in ra và được đổ ra thông tin theo key tương ứng.

Link lấy key: Key biểu mẫu

Lưu ý:

  • Nếu file biểu mẫu của khách hàng là file excel, thì cách chèn key: $key#
  • Nếu file biểu mẫu của khách hàng là file word, thì cách chèn key: @key#

3. Sửa biểu  mẫu

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Biểu mẫu

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Biểu mẫu > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

4. Xóa biểu mẫu

– Bước 1: Tại màn hình danh sách biểu mẫu > chọn biểu tượng Xóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Không để hủy hành động xóa

5. Tải biểu mẫu

Tại màn hình danh sách biểu mẫu > chọn biểu tượng Tải xuống

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.