Ngoài việc thêm giao dịch cho khách hàng tại module Giao dịch, người dùng còn có thể thêm giao dịch cho khách hàng tại Chi tiết khách hàng. Để thêm mới giao dịch tại Chi tiết khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Chọn khách hàng muốn tạo giao dịch

– Bước 3: Chọn Thêm mới tại Giao dịch

– Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết để tạo mới giao dịch với khách hàng > Lưu

Ngoài ra, người dùng có thể thêm mới giao dịch cho nhiều khách hàng cùng một lúc.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tích vào các khách hàng cần thêm giao dịch > chọn Thêm giao dịch

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để tạo mới giao dịch với khách hàng > Lưu

Vào chi tiết một khách hàng vừa chọn thêm mới giao dịch > tại Giao dịch, hiển thị giao dịch vừa tạo:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.