Mức độ ưu tiên ticket thiết lập ticket ở mức độ nào cần thực hiện trong thời gian bao lâu.

1. Thêm mới mức độ ưu tiên ticket.

  • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Mức độ ưu tiên.

 

  • Bước 2: Click vào button thêm mới.

  • Bước 3: Tại giao diện thêm mới, nhập đầy đủ thông tin bắt buộc.
  • Bước 4: Click vào button Lưu.

 

2. Sửa mức độ ưu tiên.

  • Bước 1: Tại giao diện danh sách mức độ ưu tiên -> Click vào hành động sửa tại các mức độ ưu tiên muốn sửa.

  • Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin muốn sửa -> click vào button cập nhật.

3. Xóa mức dộ ưu tiên.

  • Bước 1: Tại giao diện danh sách mức độ ưu tiên -> Click vào hành động sửa tại các mức độ ưu tiên muốn sửa.

  • Bước 2: Click vào button xóa.

  • Bước 3: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu người dùng muốn xóa Click vào button xóa. Nếu không muốn xóa click vào button trở về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.