Mức độ ưu tiên ticket thiết lập ticket ở mức độ nào cần thực hiện trong thời gian bao lâu.

1. Thêm mới mức độ ưu tiên ticket

Bước 1: Hỗ trợ > Ticket > Cài đặt > Mức độ ưu tiên ticket

Bước 2: Click vào button thêm mới

Bước 3: Tại giao diện thêm mới, nhập đầy đủ thông tin bắt buộc

Bước 4: Click vào button Lưu

2. Sửa mức độ ưu tiên

Bước 1: Tại giao diện danh sách mức độ ưu tiên > Click vào hành động sửa tại các mức độ ưu tiên muốn sửa

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin muốn sửa > click vào button cập nhật

3. Xóa mức dộ ưu tiên

Bước 1: Tại giao diện danh sách mức độ ưu tiên > Click vào hành động sửa tại các mức độ ưu tiên muốn sửa

Bước 2: Click vào button xóa

 

Bước 3: Màn hình hiển thị xác nhận xóa

Nếu người dùng muốn xóa Click vào button xóa. Nếu không muốn xóa click vào button trở về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.