Trạng thái khách hàng trong chiến dịch là trạng thái mà người dùng cập nhật vào cho khách hàng, hoặc trạng thái được trả về khi khách hàng bấm các phím đã cài đặt ở chức năng cuộc gọi tự động trong chiến dịch.

Trong đó:

  • Trạng thái “Đăng kí” : Là trạng thái đầu tiên khi khách hàng đăng kí từ form đăng kí trả về hoặc bấm phím xác nhận đăng kí từ cuộc gọi tự động trả về.
  • Trạng thái “Xác nhận” : Là trạng thái được người dùng cập nhật sau khi gọn xác nhận lại các thông tin của khách hàng được đẩy từ webfrom vềlà những thông tin đúng của khách hàng đó.
  • Trạng thái “Tham gia” : Là trạng thái cập nhật khi khách hàng trả lời có tham gia chiến dịch.
  • Trạng thái “Hủy” : Là trạng thái cập nhật khi khách hàng sau khi đã đăng kí nhưng sau đó lại không tham chiến dịch nữa.

Tổng số người ở trạng thái “Đăng kí” = số người “Đăng kí” + số người “Xác nhận” + số người “Tham gia” + số người “Hủy”

Tổng số người ở trạng thái “Xác nhận” = số người “Tham gia” + số người “Xác nhận”.

Tổng số người ở trạng thái “Tham gia” = chính số người ở trạng thái “Tham gia”.

Tổng số người ở trạng thái “Hủy” = chính số người ở trạng thái “Hủy”.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.