KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của nhân viên trong công ty.

THÊM KPI:

 • Bước 1: Click vào quản trị-> KPI:

 • Bước 2: Click vào button thêm mới.

 • Bước 3: Tại màn hình thêm mới -> Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc ( có dấu (*) bên cạnh) và nhập mô tả nếu muốn.

 • Bước 4: Người dùng có thể click vào button thêm mới

Kích ô thêm mới  -> Hiển thị trang gồm các trường: Tiêu chí, doanh thu, ghi chú, người đùng điền đầy đủ thông tin -> kích ô “lưu” để thêm tiêu chí, kích “hủy bỏ” để không thêm tiêu chí.

Điền cột trọng số hoặc điểm cho các tiêu chí. Nếu điền trọng số thì tổng trọng số phải bằng 100 %( Tính tổng tất cả các trọng số có trong danh sách).

Ví dụ: Tiêu chí thanh toán: 35.000.000 VNĐ được tính trọng số 40 %, hoặc 15 điểm. Khi được tích tối đa, nhân viên đạt thanh toán 40.000.000 VNĐ sẽ đạt trọng số 45, 7 % hoặc 17, 1 điểm.

Cách tính tối đa:  ( Trọng số/ thanh toán dự kiến ) * thanh toán thực tế hoặc (  Điểm / thanh toán dự kiến ) * thanh toán thực tế )

 • Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin -> Click vào button Lưu.

KPI mới đã được tạo ra trong hệ thống.

SỬA KPI:

 • Bước 1: Tại danh sách KPI Click vào hành động Sửa tại một KPI bất kì.

 • Bước 2: Tại giao diện sửa người dùng tiến hành nhập những thông tin cần sửa.
 • Bước 3: Click vào button cập nhật.

Thông báo cập nhật thành công, màn hình hiển thị chi tiết KPI.

Xóa  KPI:

Các bước tiến hành xóa KPI như sau:

 • Bước 1: Tại giao diện click vào hành đông chi tiết

 • Bước 4: Click vào button xóa.

 • Bước 5: Màn hình hiển thị thông báo xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa click vào button xóa. Nếu không click vào button trở về.

Thông báo xóa thành công. KPI không còn tồn tại trong danh sách.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.