Thêm mới Tài khoản ngân hàng

  • Bước 1: Tại menu chính, người dùng chọn tác vụ dấu  ba chấm, chọn Kế toán và chọn Tài khoản ngân hàng

 

  • Bước 2: Tại màn hình Danh sách tài khoản ngân hàng, người dùng chọn Thêm mới

 

  • Bước 3: Tại cửa sổ Thêm mới, người dùng điền thông tin Tài khoản ngân hàng cần điền và nhấn Lưu

 

Sửa tài khoản ngân hàng

  • Bước 1: Tại màn hình chính Tài khoản ngân hàng, người dùng nhấn Sửa tại bản ghi muốn chỉnh sửa

 

  • Bước 2: Tại màn hình Sửa tài khoản ngân hàng, người dùng điền thông tin cần chỉnh sửa và nhấn Cập  nhật để lưu tác vụ

 

Xóa tài khoản ngân hàng

  • Bước 1: Tại màn hình chính Tài khoản ngân hàng, người dùng nhấn Sửa tại bản ghi muốn Xóa
  • Bước 2: Tại màn hình Sửa tài khoản ngân hàng, người dùng nhấn Xóa . Tại cửa sổ Xác nhận người dùng nhấn Xóa để xác nhận xóa bản ghi

 

 

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.