Module Báo cáo bao gồm các báo cáo chính:

  • Biểu đồ
  • Báo cáo Bán hàng
  • Báo cáo Mua hàng
  • Báo cáo Cơ hội
  • Báo cáo Công việc
  • Báo cáo Công nợ
  • Báo cáo Khách hàng
  • Báo cáo Kho
  • Báo cáo Quản trị