Báo cáo chăm sóc khách hàng là nói lên ý nghĩa việc chăm sóc khách hàng của một nhân viên trong 1 khoảng thời gian đã chọn. Gồm có: Số lượng khách hàng tạo trong khoảng thời gian đó và số lượng giao dịch, báo giá, cơ hội, hợp đồng của các khách hàng đó

Cột tỷ lệ trong báo cáo chăm sóc khách hàng bằng cột tổng các cột (số lượng giao dịch, số lượng báo giá, số lượng cơ hội, số lượng hợp đồng) chia cho cột số lượng khách hàng mới.

Ý nghĩa các tiêu chí :

 • Tên nhân viên :
 • Số lượng khách hàng cũ: Số lượng KH vừa được thêm trước khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Số lượng khách hàng mới : Số lượng KH vừa được thêm trong khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Tổng số lượng khách hàng: Số lượng KH cũ + Số lượng KH mới
 • Số lượng giao dịch với KH cũ: Số lượng giao dịch đã hoàn thành của KH cũ
 • Số lượng giao dịch với KH mới: Số lượng giao dịch đã hoàn thành của KH mới
 • Tổng số lượng giao dịch: Số lượng giao dịch với KH cũ + Số lượng giao dịch với KH mới, tính theo Ngày hoàn thành và các giao dịch ở trạng thái Đã hoàn thành và theo Người phụ trách giao dịch
 • Số lượng cơ hội: Số lượng cơ hội tính theo Ngày bắt đầu và Chủ sở hữu cơ hội trong khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Số lượng báo giá: Số lượng báo giá tính theo Ngày báo giáNgười tạo báo giá trong khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Số lượng hợp đồng: Số lượng hợp đồng tính theo Ngày bắt đầuChủ sở hữu hợp đồng trong khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Tỷ lệ = (Tổng số lượng giao dịch + Tổng số lượng cơ hội +số lượng báo giá+ Số lượng Hợp đồng)/ Tổng số lượng KH.

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1: Vào chức năng báo cáo chi tiết khách hàng.

 • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn phòng ban hoặc nhân viên, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

 • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.