Báo cáo chăm sóc khách hàng là nói lên ý nghĩa việc chăm sóc khách hàng của một nhân viên trong 1 khoảng thời gian đã chọn. Gồm có: Số lượng khách hàng tạo trong khoảng thời gian đó và số lượng giao dịch, báo giá, cơ hội, hợp đồng của các khách hàng đó

Cột tỷ lệ trong báo cáo chăm sóc khách hàng bằng cột tổng các cột(số lượng giao dịch, số lượng báo giá, số lượng cơ hội, số lượng hợp đồng) chia cho cột số lượng khách hàng mới.

Ý nghĩa các tiêu chí :

  • Tên nhân viên :
  • Số lượng khách hàng mới : số lượng KH vừa được thêm trong thời gian xuất báo cáo
  • Số lượng giao dịch : Số lượng giao dịch đc hoàn thành trong khoảng thời gian xuất báo cáo của KH mới
  • Số lượng cơ hội : Số lượng cơ hội được tạo trong khoảng thời gian xuất báo cáo
  • Số lượng báo giá : Số lượng báo giá được tạo trong khoảng thời gian xuất báo cáo
  • Số lượng hợp đồng : Số lượng hợp đồng được lấy theo ngày bắt đầu trong khoảng thời gian xuất báo cáo
  • Tỷ lệ = (Tổng số lượng giao dịch + Tổng số lượng cơ hội +số lượng báo giá+ Số lượng Hợp đồng)/ Tổng số lượng KH

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng báo cáo chi tiết khách hàng.

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn phòng ban hoặc nhân viên, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.