Báo cáo khách hàng chưa tái kí hợp đồng là báo cáo xuất ra tất cả các khách hàng không có hợp đồng trong thời gian người dùng chọn.

Báo cáo khách hàng không tái ký là báo cáo các khách hàng có hợp đồng mà ngày bắt đầu của hợp đồng trước khoảng thời gian đã chọn và không có hợp đồng nào có ngày bắt đầu của hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Click chọn module báo cáo > Tính năng khách hàng > Báo cáo khách hàng chưa tái kí hợp đồng.

  • Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần xuất báo cáo.

  • Bước 3: Sau khi chọn thời gian > click chọn định dạng muấn xuất báo cáo.

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng và thời gian người dùng mong muốn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.