Báo cáo khách hàng phát triển mới là báo cáo tổng hợp lại số lượng khách hàng mới của một nhóm nhân viên hay của một nhân viên trong một khoảng thời gian xác định.

Báo cáo phát triển khách hàng mới là báo cáo chi tiết theo từng nhiên viên của phòng ban A có bao nhiêu khách hàng mà nhân viên đó là chủ sở hữu và khách hàng đó được tạo trong tháng này. Cột số lượng hợp đồng là số lượng hợp đồng phát sinh trong tháng này từ số khách hàng đó. Giá trị hợp đồng là tổng giá trị số lượng hợp đồng trên Tỷ lệ: là số lượng hợp đồng trên chia cho số khách hàng đó

Số lượng hợp đồng trong báo cáo là số hợp đồng phát sinh trong tháng. Còn tổng số lượng khách hàng có hợp đồng là số khách hàng phát sinh trong tháng không quan tâm hợp đồng đó phát sinh thời điểm nào (có thể sau khoảng thời gian đã chọn)

Bước 1: Vào chức năng báo cáo phát triển khách hàng mới.Các bước xuất báo cáo như sau:

 

  • Bước 2: Tại giao diện màn hình chính người dùng có thể chọn trường phòng ban hoặc nhân viên nếu muốn. Trường thời gian bắt buộc phải chọn để có thể xuất báo cáo.

  • Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo theo ý muốn của người dùng.

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng mong muốn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.