Báo cáo khách hàng phát triển mới là báo cáo tổng hợp lại số lượng khách hàng mới của một nhóm nhân viên hay của một nhân viên trong một khoảng thời gian xác định.

Các bước xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng báo cáo phát triển khách hàng mới.

 

  • Bước 2: Tại giao diện màn hình chính người dùng có thể chọn trường phòng ban hoặc nhân viên nếu muốn. Trường thời gian bắt buộc phải chọn để có thể xuất báo cáo.

  • Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo theo ý muốn của người dùng.

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng mong muốn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.