Báo cáo chi tiết bán hàng theo loại mặt hàng có ý nghĩa: Giúp cho người quản lý tính được lương doanh thu theo sản phẩm của nhân viên kinh doanh

Ý nghĩa các tiêu chí: ( Không quan tâm đến trạng thái tính toán công nợ của hợp đồng, hiển thị hợp đồng có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm)

  • Họ tên: Chủ sở hữu hợp đồng
  • Loại hàng: Tên sản phẩm
  • Hợp đồng: Số hợp đồng
  • Doanh thu: Đơn giá * Số lượng
  • Hệ số lương DT: % nhân viên được hưởng ( trường doanh số của hàng hóa trong hợp đồng bán ra)
  • Lương DT: Doanh thu * hệ số lương DT

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Báo cáo chi tiết bán hàng theo mặt hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Chọn thời gian và định dạng báo cáo cần xuất.

 

 

 

 

 

 

Báo cáo xuất ra có định dạng như đã chọn.