Báo cáo chi tiết mua hàng theo mặt hàng thể hiện chi tiết hàng hóa của hợp đồng mua vào ở trạng thái có tính toán công nợ được nhóm theo loại hàng hóa

Ý nghĩa các chỉ số ( Tính hợp đồng có trạng thái tính toán công nợ)

 • Ngày: ngày bắt đầu hợp đồng mua vào nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Số hợp đồng: Số hợp đồng
 • Tên hợp đồng: Tên hợp đồng
 • Tên nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp
 • Tên hàng hóa: Tên sản phẩm
 • Đơn giá: Đơn giá sản phẩm trong hợp đồng mua vào
 • Số lượng: Số lượng sản phẩm tương ứng trong hợp đồng mua vào
 • Thuế (%): % thuế
 • Thành tiền: Đơn giá * SL
 • Tổng sau thuế: Đơn giá * SL – Tiền chiết khấu + Tiền thuế

Để xuất được báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Vào tính năng Báo cáo chi tiết mua hàng theo mặt hàng

 

 

 

 

 

 

 

 • Bước 2: Chọn loại hàng hóa và Thời gian ( bắt buộc chọn)

 • Bước 3: Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Báo cáo xuất ra sẽ có định dạng như đã chọn