Báo cáo chi tiết dự án là chi tiết các công việc trong dự án

Ý nghĩa các tiêu chí: ( Tính theo ngày tạo dự án )

 • Tiêu đề: Tên công việc
 • Mô tả: Mô tả của công việc
 • Giai đoạn: Giai đoạn của công việc
 • Loại công việc: Loại công việc
 • Người phụ trách: Người phụ trách của công việc
 • Ngày tạo: ngày tạo công việc
 • Hạn hoàn thành: Hạn hoàn thành công việc
 • Ngày thực hiện: Ngày thực hiện công việc
 • Ngày hoàn thành: Ngày hoàn thành công việc
 • Trạng thái: Trạng thái công việc
 • Hoàn thành %: % hoàn thành  công việc
 • Ưu tiên: Mức độ ưu tiên công việc
 • Khối lượng thực tế: Khối lượng khi tạo công việc
 • Khối lượng thực hiện: Khối lượng người dùng điền khi hoàn thành công việc

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1: Báo cáo > Công việc > Chi tiết dự án

 • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn trạng thái dự án hoặc trạng thái công việc, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

 • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.