Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên là báo cáo tổng hơp công nợ của khách hàng  của người dùng dựa trên hợp đồng có công nợ trong khoảng thời gian được chọn.

Ý nghĩa của các chỉ số ( Hợp đồng có tính toán công nợ)

 • Tổng giá trị HĐ: Tổng giá trị hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng theo nhân viên trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Tổng số HĐ: Số hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ gắn với khách hàng trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Đã thanh toán: Tổng số tiền đã thanh toán ở trạng thái đã xác nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Trả lại: Tổng số tiền đã trả lại ở trạng thái đã xác nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Còn nợ: Nợ đầu + Tổng giá trị HĐ – Đã thanh toán – Trả lại

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1: Vào tính năng báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên.

 • Bước 2: Chọn phòng ban hoặc chọn nhân viên, Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo, chọn phát sinh trong kì hoặc không phát sinh trong kì.

 • Bước 3: Chọn hình thức muốn xuất báo cáo ra.

Báo cáo sẽ được xuất ra theo đúng mong muốn của người dùng.

Dưới đây là báo cáo được xuất ra theo dạng PDF.

 

 • Phát sinh trong kì  là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về hợp đồng.
 • Không phát sinh trong kì là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một hợp đồng nào  xuất hiện.
 • Tổng giá trị HĐ là tất cả các hợp đồng phát sinh của khách hàng trong khoảng thời gian được chọn
 • Đã thanh thanh toán là tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo
 • Còn nợ là tổng số tiền chưa thanh toán cho hợp đồng trong khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Nợ đầu kì tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
 • Nợ cuối   : Tổng giá trị hợp đồng hợp đồng còn nợ hoặc chưa thanh toán hết tính đến thòi điểm xuất báo cáo

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.