Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp  là báo cáo tính tổng công nợ trong các hợp đồng mua vào của các nhà cung cấp ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Ý nghĩa của các chỉ số ( Hợp đồng có trạng thái tính toán công nợ)

  • Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng có tính toán công nợ có ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Đã thanh toán: Tổng số thanh toán ở trạng thái xác nhận của hợp đồng trên có ngày thanh toán trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Trả lại: Tổng số tiền trả lại ở trạng thái xác nhận của hợp đồng trên có ngày trả lại trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Phải trả: Giá trị hợp đồng – Đã thanh toán – Trả lại

Các bước xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Báo cáo > Cơ hội > Tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp.

  • Bước 2: Tại đây người dùng có thể chọn các tiêu chí xuất báo cáo tại đây người dùng có thể chọn thông tin tại trường nhà cung cấp và loại nhà cung cấp. Người dùng bắt buộc phải chọn thời gian trước khi chọn xuất báo cáo.
  • Bước 3: Click vào button xuất báo cáo theo đúng định dạng mong muốn:

 

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng người dùng mong muốn.

Dưới đây là mẫu báo cáo được xuất ra theo dang PDF:

  • Giá trị hợp đồng  là tổng tất  giá trị tất cả các hợp đồng mua vào của nhà cung cấp phát sinh trong khoảng thời gian xuất báo cáo
  • Đã thanh toán tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Phải trả  là tổng số tiền còn nợ phải trả cho nhà cung cấp

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.