Báo cáo chi tiết hợp đồng theo nhân viên là báo cáo chi tiết doanh thu của nhân viên trong hợp đồng bán ra có tính toán công nợ. Để biết hợp đồng có ở trạng thái có tính toán công nợ không, người dùng tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng

Ý nghĩa các tiêu chí: ( Không quan tâm đến trạng thái có tính toán công nợ của hợp đồng )

 • Mã HĐ: Mã hợp đồng
 • Tên HĐ: Tên hợp đồng
 • Khách hàng: Tên khách hàng
 • Điện thoại: Điện thoại khách hàng
 • Giá trị hợp đồng : Giá trị hợp đồng
 • Khoản chi: Khoản chi của hợp đồng ở trạng thái xác nhận nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Trả lại: số tiền trả lại ở trạng thái xác nhận nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Doanh thu: Giá trị hợp đồng – Khoản chi – Trả lại
 • Đã trả : Số tiền đã thanh toán ở trạng thái xác nhận nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Nợ: Giá trị hợp đồng – Trả lại – Đã trả
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hợp đồng
 • Loại HĐ : Loại hợp đồng
 • Trạng thái: Trạng thái hợp đồng
 • Chủ sở hữu : Chủ sở hữu hợp đồng

Các bước xuất báo cáo:

Bước 1: Vào module Chi tiết hợp đồng theo nhân viên

Bước 2: Chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tai đây có các tiêu chí:

 • Loại hợp đồng
 • Phòng ban
 • Nhân viên
 • Trạng thái
 • Khoảng thời gian

Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất ra theo định dạng pdf như sau:

Trong đó:

 • Doanh thu =  Giá trị hợp đồng
 • Đã trả  = Số tiền đã thanh toán.
 • Nợ = Doanh thu – Đã trả

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.